Formularz VAT-7 jest dokumentem służącym do składania zeznania podatkowego przez czynnych podatników VAT do odpowiednich organów skarbowych. Jest to druk, który wypełnia się do 25. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy zeznanie. W przypadku podmiotów rozliczających się kwartalnie są to formularze VAT-7K.

Razem z obliczeniem należnego podatku przedsiębiorcy mają równocześnie obowiązek zapłacenia wyliczonych zobowiązań na rzecz organów skarbowych. Zasady kształtuje tutaj ustawa o podatku od towarów i usług, w tym określone terminy składania formularzy. Warto znać i liczyć się z ewentualnymi konsekwencjami spóźnień w wykonywaniu tych obowiązków prawnych.

Brak dodatkowych wezwań i informacji

Obowiązek składania deklaracji w terminie oraz odprowadzania podatku wynika z przepisów prawa i poza biurem rachunkowym lub własną księgową nikt nie będzie nam o tym przypominał. Oznacza to, że urząd nie poinformuje nas  o konieczności złożenia deklaracji lub opłacenia podatku. Niestety, w przypadku ewentualnych nieprawidłowości zwróci się do nas dopiero w związku z ewentualnymi konsekwencjami nieuregulowania naszych zobowiązań. Dlatego na każdym etapie działalności warto pamiętać o terminowym dokonywaniu zeznań i skrupulatnym rozliczaniu należności.

Możliwe konsekwencje związane z opóźnieniami rozliczeń VAT-7

Przeoczenie terminu złożenia deklaracji VAT-7 może skończyć się dla podatnika karą grzywny. Kara jest najczęściej zależna i powinna być współmierna do wysokości oraz rodzaju przewinienia. Ponadto negatywne konsekwencje będą zróżnicowane w stosunku do podmiotów i zależnie od momentu oraz sposobu wykrycia nieprawidłowości (brak złożenia deklaracji wykryty przez podatnika czy w postępowaniu prowadzonym przez urząd w danym zakresie).

W przypadku niezłożenia formularza VAT-7 i wykrycia tego przez podmiot warto jak najszybciej uzupełnić braki i zastanowić się nad ewentualnym samodzielnym zgłoszeniem się  do organu skarbowego w odpowiedni sposób.

Zmiany w 2017 roku

W związku z planowaną reformą systemu podatkowego odpowiednie  nowości zostały wprowadzone również w zakresie VAT. Zgodnie ze zmianami z 2017 roku i na podstawie art. 112b ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku stwierdzenia, że podatnik nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego, naczelnik urzędu skarbowego (lub  urzędu celno-skarbowego) określa odpowiednio wysokość danych kwot w prawidłowej ich wysokości oraz ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości, która odpowiada 30 proc. kwoty zaniżenia zobowiązania, zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia.

W przypadku jeżeli po zakończeniu kontroli podatkowej podatnik złożył deklarację i wpłacił kwotę zobowiązania, wysokość dodatkowego zobowiązania wynosi 20 proc. Dodatkowo zgodnie z puntem 3 przepisów nie stosuje się, jeżeli przed dniem wszczęcia kontroli podatnik złożył odpowiednią deklarację oraz wpłacił na rachunek urzędu skarbowego kwotę z niej wynikającą wraz z odsetkami za zwłokę.

Artykuł sponsorowany