Straż Miejska w Bielsku-Białej przypomina właścicielom nieruchomości o usuwaniu śniegu i lodu z chodników. Obowiązek ten należy realizować niezwłocznie, czyli w dniu powstania zanieczyszczeń.

Obowiązki właścicieli nieruchomości wynikają z ustawy O utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Bielsko-Biała. Zgodnie z przepisami, osoby te zobowiązane są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

Obowiązek ten należy realizować niezwłocznie, czyli w dniu powstania zanieczyszczeń. Zabrania się zgarniania błota, śniegu czy lodu z części nieruchomości służących do użytku publicznego na jezdnię. Uprzątnięcie nie może powodować szkód w mieniu osób trzecich.

W przypadku nie wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów na osobę odpowiedzialną funkcjonariusz Straży Miejskiej może nałożyć mandat karny w wysokości 100 zł, a w przypadku odmowy jego przyjęcia skierować wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.

bb

Foto: Straż Miejska Bielsko-Biała