Rada Miejska Bielska-Białej zbierze się w czerwcu, aby debatować nad absolutorium dla prezydenta Jacka Krywulta za wykonanie budżetu miasta w 2017 roku. Nie wiadomo czy najważniejszy urzędnik w mieście przedstawi na sesji stan finansów bielskiego samorządu.

Do ostatniej przed wakacjami sesji Rady Miejskiej dojdzie we wtorek, 19 czerwca. W programie znalazły się dwa bardzo ważne projekty uchwał: w sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi Bielska-Białej za wykonanie budżetu miasta w 2017 roku oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji budżetu. Tradycyjnie stan finansów miasta przedstawia Jacek Krywult. Na sesjach w kwietniu i maju prezydent był nieobecny.

Zapytaliśmy w Ratuszu, czy prezydent miasta weźmie udział w absolutoryjnej sesji Rady Miejskiej? Odpowiedzi na to pytanie nie potrafił udzielić nam prezydencki rzecznik Tomasz Ficoń. - Nie wiem czy Pan Prezydent będzie uczestniczył w sesji absolutoryjnej - przyznaje urzędnik.

W ub. roku dochody miasta wyniosły 1 019,2 mln zł (plan po zmianach zakładał wpływy na poziomie 1 107,9 mln zł), a wydatki 970,4 mln zł (plan - 1 161,5 mln zł). Budżet miasta zamknął się nadwyżką w wysokości ok. 48,8 mln zł (zaplanowano deficyt 53,7 mln zł). W projekcie uchwały zwraca uwagę m.in. niski poziom realizacji inwestycji - wydatkowano 122,7 mln zł, co stanowi wykonanie 42,2 proc. planu.

bak