Rada Miejska Bielska-Białej uchwaliła wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Przysługuje on tzw. odbiorcy wrażliwemu na podstawie ustawy Prawo energetyczne. Dodatek przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji administracyjnej. Osoby uprawnione mogą składać wnioski w MOPS.

Dodatek energetyczny przysługuje tzw. odbiorcy wrażliwemu na podstawie ustawy Prawo energetyczne. Zgodnie z przepisami, są to osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy, są stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym oraz zamieszkują w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego jest ogłaszana corocznie. Od 1 maja br. wynosi on w przypadku osoby samotnej 11,37 zł miesięcznie, dla gospodarstw składających się z dwóch do czterech osób - 15,80 zł miesięcznie, a dla gospodarstw liczących co najmniej pięć osób - 18,96 zł miesięcznie.

Dodatek przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji administracyjnej na wniosek „odbiorcy wrażliwego” energii elektrycznej. Aby ubiegać się o ulgę w opłatach za energię, trzeba dostarczyć: wniosek o przyznanie dodatku, kserokopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym (oryginał do wglądu) oraz kserokopię decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy. Dokumenty należy składać w dziale czynszów MOPS przy ul. 1 Maja.

bak