Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej zależy przede wszystkim od tego czy  odbiorcą naszych towarów lub usług są osoby fizycznie nieprowadzące działalności gospodarczej oraz rolnicy ryczałtowi. Jeżeli tak jest, to od czego zależy obowiązek instalowania kasy rejestrującej od razu, a kto może skorzystać z pewnych zwolnień. Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w  artykule.

Jak powszechnie wiadomo kasa rejestrująca, zwana również fiskalną, to urządzenie elektroniczne służące do rejestrowania obrotu i kwot podatku należnego do urzędu skarbowego. Od lat przepisy w zakresie obowiązku instalowania kas rejestrujących były przedmiotem wielu zmian, które zmierzały  do nałożenia obowiązku instalowania kas w jak najszerszej grupie działalności gospodarczych. Warto obserwować te zmiany ponieważ z powodu nieterminowego rozpoczęcie ewidencjonowania możemy się narazić na dotkliwe kary i sankcje, m.in.: utrata ulgi na zakup kasy fiskalnej, utrata 30% podatku VAT naliczonego od zakupów związanych ze sprzedażą ewidencjonowaną do czasu rozpoczęcia na rejestrowania jej na kasie oraz sankcje karno-skarbowe.

Kogo może dotyczyć obowiązek instalowania kasy rejestrującej?

Temat ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej może dotyczyć tylko i wyłącznie przedsiębiorców, którzy sprzedają swoje towary lub świadczą usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Jeżeli naszymi odbiorcami są inne firmy, organizacje lub organy administracji państwowej i samorządowej, to nie trzeba sobie tym zagadnieniem zaprzątać głowy.

Chciałam tutaj podkreślić, że obowiązek instalowania kasy może zarówno dotyczyć podatników VAT jak i przedsiębiorców, którzy nie są VAT-owcami.

Do końca 2014 r. mają obowiązywać przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzeni ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r., poz. 1382), w którym znajdziemy odpowiedzi na pytania:

Kto musi ewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej?

Jest pewna grupa działalności gospodarczych, których nie dotyczą żadne zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania i już od momentu pierwszej sprzedaży  osobie fizycznej (nieprowadzącej działalności gospodarczej) oraz rolnikowi ryczałtowemu muszą zakupić kasę fiskalną i rozpocząć na niej rejestrowanie swojej sprzedaży. Grupa ta została wymieniona w § 4 w/w Rozporządzenia i dotyczy między innymi dostaw:

- części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),

- sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),

- sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),

- wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej ?ustawą?,

- płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridżów i innych analogowych lub cyfrowych nośników danych zawierających zapisane dane lub zapisane pakiety oprogramowania komputerowego, w tym również sprzedawanych łącznie z licencją na użytkowanie,

- wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyjątkiem towarów, dostarczanych w sposób określony w poz. 42 załącznika do rozporządzenia;

oraz świadczenia usług:

- przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji (z wyjątkiem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 Załącznika do w/w Rozporządzenia),

- przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami.

 

Kto nie musi kupować kasy fiskalnej?

Na szczęście w/w Rozporządzenie również szeroko reguluje kwestię zwolnień z obowiązku ewidencjonowania. Warto im się przyjrzeć od końca, czyli od Załącznika do Rozporządzenia, w którym znajdziemy czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, a wśród nich m.in.:

- usługi finansowe i ubezpieczeniowe,

- wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (jeżeli w całości dokumentowane są fakturą),

- usługi związane z obsługą rynku nieruchomości (jeżeli w całości dokumentowane są fakturą),

- usługi w zakresie edukacji (z wyłączeniem: usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych PKWiU 85.51.10.0, usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca PKWiU 85.52.11.0, usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy PKWiU 85.53.11).

Jeżeli nie znaleźliśmy naszej działalności w Załączniku, to możemy skorzystać ze zwolnienia wynikającego z kwoty obrotu, które jest przeznaczone zarówno dla sprzedających towary jak świadczących usługi:

- jeśli sprzedaż realizowana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła 20.000 zł jest zwolniona z obowiązku instalowania kasy,

- w przypadku podatników rozpoczynających w danym roku dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych limit ten należy obliczyć proporcjonalnie do okresu wykonywania tych czynności w danym roku.

Jeżeli ta kwota jest dla nas zbyt niska, a świadczymy wyłącznie usługi, to możemy skorzystać ze zwolnienia wynikającego z liczby świadczonych usług:

-  dla podatników rozpoczynających świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w pierwszej połowie 2013 lub 2014 roku ? liczba tych usług do końca roku nie może przekroczyć 50, a liczba odbiorów nie przekroczy 20,

-  dla podatników rozpoczynających świadczenie usług dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w drugiej połowie 2013 lub 2014 roku ? liczba tych usług do końca roku nie może przekroczyć 25, a liczba odbiorów nie przekroczy 10.

Aby z tego zwolnienia skorzystać, to każde świadczenie usługi musi być udokumentowane fakturą, w której będą zawarte dane identyfikujące odbiorcę.

Warto jeszcze wspomnieć o zwolnieniach dotyczących szczególnych czynności, w tym m.in. o dostawie towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi) lub świadczenia usług, które również mogą korzystać ze zwolnienia pod warunkiem ze zapłaty dokonano bezpośrednio na rachunek dostawcy, w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę i dostawę jednoznacznie wynikają dane nabywcy, w tym jego adres.  

Jeżeli nie załapaliśmy się na żadne ze zwolnień, to trudno i trzeba ten fakt zaakceptować. To co możemy zrobić, to w porę wychwycić moment utraty prawa do zwolnienia, które zwykle następuje  po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu w którym przekroczyliśmy dany limit. Dzięki temu zyskamy możliwość skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej w wysokości 90% od ceny jej zakupu, ale nie więcej niż 700 zł. Jak to zrobić i jakie obowiązki wiążą się z posiadaniem kasy fiskalnej  napiszę w części drugiej.   

 

Marta Czajowska-Wawak

Kancelaria Księgowo-Podatkowa ?MERITUM? S.C.

www.meritumsc.pl