Posiadanie kasy rejestrującej (fiskalnej) wiąże się z pewnymi obowiązkami. Właściciele firm powinni o nich pamiętać, ponieważ brak ich dopełnia może być kosztowne.

W pierwszych dwóch artykułach poświęconych kasom fiskalnym pisałam o tym kto ma obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy oraz jak skorzystać z ulgi na jej zakup. Teraz chciałabym przybliżyć obowiązki posiadaczy kas fiskalnych. W kwietniu 2013 r. zaczęło obowiązywać nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013, poz. 363). Zawiera ono przepisy określające sposób prowadzenia ewidencji za pomocą kasy, warunki jej używania, terminy zgłoszeń do urzędu skarbowego, terminy i zakres obowiązkowych przeglądów technicznych kas oraz warunki prowadzenia serwisów kas fiskalnych.

Od czego zacząć?

Najważniejszym obowiązkiem nowego posiadacza kasy jest jej fiskalizacja, czyli czynność inicjująca pracę modułu fiskalnego. Dokonują jej tylko służby serwisowe, czyli przedstawiciele firm sprzedających kasy fiskalne. Jeżeli chcemy skorzystać z ulgi na zakup kasy, to przed tą czynnością należy złożyć zawiadomienie do urzędu skarbowego o liczbie kas i miejscu ich używania. W terminie do 7 dni od momentu fiskalizacji również należy zawiadomić o tym fakcie urząd skarbowy.

Następnie rozpoczynamy ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej. Prowadząc sprzedaż rejestrowaną należy:

1) rejestrować każdą sprzedaż i drukować przy każdej sprzedaży paragon fiskalny lub fakturę VAT; w przypadku zaliczek od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych na poczet sprzedaży towarów lub usług również należy je zaewidencjonować na kasie z chwilą ich otrzymania; nie ewidencjonuje się natomiast zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług, ponieważ należy prowadzić odrębną ich ewidencję (§3, ust. 4 w/w Rozporządzenia);

2) wydawać kupującemu oryginał wydrukowanego paragonu,

3) sporządzać raport fiskalny dobowy po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym oraz miesięczny po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca,

4) ewidencjonować sprzedaż przy użyciu kasy rezerwowej lub zaprzestać sprzedaży gdy nie działa kasa podstawowa, a nie posiadamy kasy zapasowej,

5) wykonywać co 24 miesiące obowiązkowy przegląd techniczny kasy przez właściwy serwis,

6)  drukować wszystkie emitowane przez kasę dokumenty i ich kopie na taśmie papierowej z rolki,

7) przechowywać kopie dokumentów kasowych do czasu przedawnienia zobowiązań (mija on po upływie pięciu lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku. Specjalny termin przechowywania przewidziano dla kopi dokumentów sporządzanych przez kasę na nośniku papierowym, potwierdzających dokonanie do dnia 31 grudnia 2013 r. sprzedaży. Dokumenty te muszą być przechowywane co najmniej 2 lata, licząc od końca roku, w którym nastąpiła ta sprzedaż. Dlatego rolki z paragonami np. za 2013 r. musisz trzymać do końca 2015 r.

8) stosować kasę wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży - nie pożyczaj nigdy i nikomu swojej kasy!!

9) nanieść na obudowę kasy w sposób trwały jej numer ewidencyjny, nadany przez naczelnika urzędu skarbowego,

10) przechowywać książkę serwisową kasy na miejscu i przez cały okres jej użytkowania oraz udostępniać ją na żądanie urzędu skarbowego, a także służby serwisowej.

Nowe Rozporządzenie zawiera również wytyczne dotyczące zawartości paragonu fiskalnego i raportu dobowego.  Tutaj chciałabym zwrócić uwagę na uregulowanie kwestii nazwy usługi na paragonie fiskalnym.

Nazwa usługi na paragonie fiskalnym

 Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych, paragon fiskalny zawiera co najmniej nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację. Paragon fiskalny musi być czytelny i umożliwić nabywcy sprawdzenie prawidłowości dokonanej transakcji. Paragon fiskalny może zawierać w miejscu określonym dla nazwy towaru lub usługi również ich opis stanowiący rozwinięcie tej nazwy. Z treści powyższych przepisów wynika, że podanie nazwy usługi na paragonie fiskalnym ma służyć zidentyfikowaniu przedmiotu sprzedaży. Trzeba podać taką nazwę usługi, aby wiadomo było co zostało sprzedane. Przepisy rozporządzenia nie określają stopnia szczegółowości w opisie usługi lub towaru, co oznacza że dopuszczalne jest ogólne określenie świadczonej usługi.

 

 

Marta Czajowska-Wawak

Kancelaria Księgowo-Podatkowa ?MERITUM? S.C.

www.meritumsc.pl