Ze względu na wciąż rozwijający się przemysł, budowane są kolejne fabryki i duże firmy. Ich działalność wiąże się jednak z dużą ilością zanieczyszczeń mających negatywny wpływ na środowisko. W ostatnich latach coraz większą wagę przywiązuje się do oddziaływania fabryk na otoczenie. W efekcie powstają firmy odpowiedzialne właśnie za kontrolowanie pracy przedsiębiorstw. Priorytetem jest dla nich ochrona środowiska, którą realizują poprzez wydawanie decyzji środowiskowych.

 

Decyzje środowiskowe to decyzje administracyjne pozwalające na realizacje przedsięwzięć ze względu na środowiskowe uwarunkowanie. Wydaje je się w przypadku projektów, które określane są jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Od 2010 r. istnieje szczegółowa lista przedsięwzięć zaliczających się do tych dwóch kategorii. Decyzje administracyjne mają na celu ukształtować przedsięwzięcia w taki sposób, by zminimalizować ich negatywny wpływ na otoczenie.

W decyzji środowiskowej powinny znaleźć się takie informacje jak rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia, warunki wykorzystania terenu w trakcie budowy, a także podczas eksploatacji i użytkowania. Dodatkowo zamieszcza się tam wymogi odnośnie ochrony środowiska, które trzeba uwzględnić przy planowaniu projektu, a także szereg instrukcji dotyczących przeciwdziałaniu poważnym awariom przemysłowym.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach rozpoczyna się na wniosek inwestora podejmującego się realizacji danego przedsięwzięcia. To właśnie inwestor przygotowuje wymagane dokumenty i składa je do odpowiednich organów administracji. We wniosku powinien znaleźć się adres oraz nazwa wnioskodawcy, jego podpis oraz informacje dotyczące planowanego przedsięwzięcia. Gotowe szablony znajdują się na większości stron internetowych gmin. Istnieje także możliwość złożenia wniosku internetowo za pomocą specjalnej platformy e-PUAP.

Ważne, by do gotowego wniosku dołączyć raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a także mapę ewidencyjną obejmującą przewidywany teren realizacji projektu. Często wymagany jest również wypis i wyrys miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Ilość i rodzaj załączników zależy od kategorii przedsięwzięcia, dlatego przed złożeniem wniosku najlepiej zapoznać się ze szczegółowymi wymogami prawnymi dotyczącymi uzyskania decyzji środowiskowej.

Po złożeniu wniosku rozpoczyna się wszczęcie postępowania najczęściej skutkujące wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Postępowanie prowadzone jest przez prezydenta miasta, wójta albo burmistrza. Następnie ponownie przeprowadza się postępowanie. Tym razem zajmuje się nim regionalny dyrektor ochrony środowiska. Jedynie w przypadku realizacji przedsięwzięć dotyczących obiektu energetyki jądrowej za postępowanie odpowiedzialny jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Więcej informacji odnośnie decyzji środowiskowych i innych działań mających minimalizować negatywny wpływ przedsiębiorstw na otoczenie najlepiej szukać na specjalnych stronach poświęconych temu tematowi. Można tam znaleźć odpowiedzi na najważniejsze pytania, a także poszerzyć swoją wiedzę z zakresu ochrony środowiska.

Artykuł poleca firma EKO-PROJEKT zajmująca się ochroną środowiska oraz decyzjami środowiskowymi