Spotkanie z Januszem Korczakiem skłania nas do zadumy, pobudza do refleksji i czerpania ze źródła tego, co dobre i mądre  w kontakcie z ludźmi, a przede wszystkim z dzieckiem.

Rok 2012 poświęcony Januszowi Korczakowi zakończyliśmy kolejnym spotkaniem z twórczością pedagogiczną i literacką wybitnego filozofa teorii i praktyki wychowania. Siedemdziesiąta rocznica śmierci Janusza Korczaka, a także 100. rocznica założenia Domu Sierot dla Dzieci Żydowskich, przypadające w 2012 r., stały się okazją do uczczenia pamięci tego wyjątkowego człowieka, pedagoga i wychowawcy, który swoje życie poświęcił dzieciom. Dziedzictwo Janusza Korczaka trwale wpisane w polską pedagogikę przenosi nas     w świat wartości dziecka i mądrego wychowania.

Rok Korczakowski zaowocował w naszej placówce wydarzeniami kulturalnymi poświęconymi twórczości literackiej i pedagogice Janusza Korczaka. Był to również czas poświęcony dziecku i jego wychowaniu poprzez biblioterapię i zajęcia plastyczne.

Dwukrotnie z młodzieżą szkół bielskich oraz miłośnikami twórczości Korczaka spotkała się Barbara Mróz, wieloletnia dyrektor Szkoły Podstawowej nr 29 im. Janusza Korczaka w Bielsku-Białej, członek Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, prekursor pedagogicznego dziedzictwa Korczaka. Zorganizowany w maju wykład  Dziecko i świat jego problemów w świetle pedagogiki Janusza Korczaka przybliżył dzieciom ze szkół podstawowych postać Starego Doktora.

W kolejnym spotkaniu zorganizowanym dla klas gimnazjalnych i licealnych zatytułowanym Czy Janusz Korczak może być wzorem do naśladowania? Barbara Mróz mówiła o prawach dziecka nie tylko do miłości, szacunku i godności, ale też prawie do samostanowienia i własnego rozwoju. Na radość i szacunek dziecko zasługuje od najwcześniejszych lat życia. W wykładzie prelegentka często podkreślała, iż bez pogodnego, pełnego dzieciństwa całe życie potem jest kalekie.

Prelekcjom towarzyszyła wystawa Nie ma dzieci ? są ludzie, ukazująca fragmenty biografii Korczaka oraz prezentująca dorobek pedagogiczny i literacki tego wybitnego pedagoga i literata. Na wystawie można było obejrzeć dzieła Korczaka nie tylko w języku polskim, ale również zajrzeć do wydawnictw obcojęzycznych, np. w języku japońskim lub jidysz. Dużym zainteresowaniem cieszyła się książka Korczak. Próba biografii Joanny Olczak-Ronikier, za którą autorka otrzymała prestiżową Nagrodę Klio.

Z okazji Roku Korczakowskiego zorganizowano też warsztaty Korczak dzieciom dla najmłodszych uczniów szkół podstawowych. Zajęcia dały możliwość bliższego poznania postaci Janusza Korczaka  i jego podejścia do dziecka. Wychowanie poprzez sztukę jest jednym z ważniejszych elementów kształtujących osobowość dziecka. Dziecko dostrzega swoją indywidualność, staje się bardziej świadome, czuje się ważne i wyjątkowe. Podczas warsztatów poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia i zajęcia plastyczne uczniowie pogłębiali kontakt  i wzmacniali więź z rówieśnikami, integrowali się w grupie.

Realizowany program oparty na książce Iwony Chmielewskiej Pamiętnik Blumki przybliżył dzieciom sytuację wychowanków sierocińca prowadzonego przez Janusza Korczaka. Ta nietuzinkowa, wartościowa książka doskonale wprowadziła uczniów w świat przeżyć dzieci z sierocińca. Po lekturze dzieci wyrażały swoje uczucia  w formach plastycznych. Z tej bogato ilustrowanej książeczki, i my dorośli, uczymy się miłości i pokory. Postawa Korczaka uczy nas, jak kochać dziecko.

Gościem warsztatów była absolwentka Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bielsku-Białej, która opowiadała dzieciom o obowiązujących w tej szkole zasadach oraz zaprezentowała uzyskane przez siebie odznaki korczakowskie. Każdy uczestnik zajęć otrzymywał kopię kompletu odznak, którymi do dziś nagradzani są najlepsi uczniowie szkoły. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem, od października do grudnia przeprowadzono ich prawie czterdzieści.