Jednym z podstawowych dokumentów, który umożliwia zapoznanie się z formularzem podatkowym, są wydawane przez Ministerstwo Finansów broszury informacyjne. Jedną z nich jest broszura informacyjna do zeznania PIT-36L o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty), która przedstawia najważniejsze informacje oraz przepisy dotyczącego tego PIT za 2018 rok. Ma jednak ona 10 stron i po jej lekturze podatnik może czuć się nieco zagubiony. Dlatego stworzono wyciąg informacji z Broszury Informacyjnej dla PIT 2019.

Strona 1

Na stronie pierwszej broszury PIT-36L podatnik znajdzie najważniejsze informacje o tym dla kogo przeznaczony jest formularz, czyli: PIT-36L jest przeznaczony dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na tej stronie znajdują się również podstawowe informacje o terminie składania zeznania: zeznanie PIT za 2018 rok składa się w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r. Dodatkowo, znaleźć można informacje dotyczące podstawowych zasad wypełnienia dokumentów i możliwych przewidzianych dla niego załączników. Na tej stronie znajduje się również powołanie na najważniejsze podstawy prawne i przepisy rządzące formularzem PIT 2019.

Na stronie pierwszej rozpoczyna się również opis pierwszej części formularza – czyli części A dla PIT-36L.

Strony 2- 10

Kolejne strony broszury informacyjnej to już chronologiczny (czy raczej odpowiadający formularzowi) opis poszczególnych części druku księgowego. Dla PIT za 2018 będą to następujące części:

 • Część A – miejsce i cel składania zeznania,
 • Część B – dane identyfikacyjne,
 • Część C – informacje dodatkowe,
 • Część D – dochody / straty ze źródeł przychodów,
 • Część E – Dochód zwolniony z podatku, straty z lat ubiegłych, składki na ubezpieczenie społeczne, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), inne odliczenia od dochodu, ulga B+R,
 • Część F – kwoty zwiększające podstawę opodatkowania / zmniejszające stratę,
 • Część G – dochód do opodatkowania, podstawa obliczenia podatku, obliczony podatek zgodnie z art. 30c ust. 1 ustawy, doliczenia do podatku, podatek zapłacony za granicą – zgodnie z art. 30c ust. 4 i 5 ustawy, przeliczony na złote,
 • Część H – odliczenia od podatku,
 • Część I – obliczenia zobowiązania podatkowego, podatek należny,
 • Część J – zaliczki, o których mowa w art. 44 ust 1 pkt 1 ustawy oraz kwoty podatku, o którym mowa w art. 30g ustawy,
 • Część K – kwota do zapłaty / nadpłata,
 • Część L – zryczałtowany podatek dochodowy, oo którym mowa w art. 44 ust 1 b ustawy,
 • Część M – odsetki naliczone zgodnie z art. 22 e ust. 1 pkt 4 ust 2 ustawy,
 • Część N – informacja o dochodach (przychodach) wykazywanych na podstawie art. 45 ust. 3c ustawy,
 • Część O – wniosek o przekazanie 1 % podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP),
 • Część P – informacje uzupełniające,
 • Część Q – informacje o załącznikach,
 • Cześć R – karta dużej rodziny (KDR),
 • Część S – podpis podatnika / pełnomocnika.

Podsumowanie

Warto pamiętać, że wszelkie oficjalne broszury są dobrym dodatkowym źródłem informacji, jednak nawet one powołują się na pewne podstawy prawne. Podstawowym źródłem w przypadku PIT 2019, w tym PIT-36L, powinna więc zawsze być obowiązująca ustawa – w tym przypadku ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.