Decyzją władz województwa śląskiego w ub. roku zlikwidowano Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej, a wkrótce podobny los może czekać działającą od ponad sześćdziesięciu lat Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką. Przeciwko temu rozwiązaniu protestują związki zawodowe i wiceminister pracy.

Reorganizacja zaproponowana przez władze województwa śląskiego polegać ma na połączeniu z dniem 1 września br. działającego w mieście Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką. W wyniku połączenia rolę nadrzędną otrzyma placówka doskonalenia nauczycieli, a podmiotowość utraci funkcjonująca od 1950 roku biblioteka.

Redukcja etatów

Jak przekonuje wicemarszałek województwa śląskiego Aleksandra Skowronek, utworzenie zespołu składającego się z placówki doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogicznej jest zasadne z punktu widzenia ekonomicznego. - Rozwiązanie takie w znaczący sposób umożliwi tym placówkom ścisłą współpracę przy realizacji zadania, jakim jest kompleksowe wspomaganie szkół w zakresie wynikającym ze zdiagnozowanych przez szkoły potrzeb - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały sejmiku śląskiego w sprawie powołania nowej placówki oświatowej w Bielsku-Białej.

Władze województwa śląskiego zwracają uwagę, że ośrodki połączone z wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli i publicznych bibliotek pedagogicznych funkcjonują już w Rybniku i Częstochowie, co „pozwoli na ujednolicenie sposobu funkcjonowania ośrodków doskonalenia w województwie”. Aleksandra Skowronek dodaje, że proponowane rozwiązanie pociąga za sobą zmiany organizacyjne placówek, m.in. redukcję etatów wśród pracowników administracji i obsługi.

Nowy etat dyrektora?

Projekt zaopiniował negatywnie ZR NSZZ Solidarność Podbeskidzie, który wskazuje, że rola biblioteki na polu edukacyjnym i naukowym jest nie do podważenia, a placówka służy pracownikom oświaty oraz uczniom. Krytycznie wobec reformy wypowiedziała się również rada pedagogiczna PBW. - Konsekwencją planowanych zmian może być pogorszenie dostępu do zasobów informacyjnych placówki nauczycieli, pedagogów i środowiska intelektualnego naszego regionu - wskazuje rada.

Zdaniem rady, łączenie placówek doskonalenia nauczycieli z bibliotekami pedagogicznymi nie jest rozwiązaniem sprawdzonym w skali kraju. - Jest to w większym stopniu strata dla społeczności lokalnej niż ewentualny zysk finansowy. Jesteśmy przekonani, że połączenie placówek nie przyniesie spodziewanych oszczędności. Planowana struktura organizacyjna połączonych placówek przewiduje powołanie nieistniejącego dotąd stanowiska dyrektora zespołu - twierdzi rada pedagogiczna PBW.

Interpelację w sprawie proponowanej reformy złożyła radna sejmiku śląskiego Ewa Żak (PiS). Przeciwko propozycji władz województwa opowiada się także wiceminister pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. Zmarginalizowania roli biblioteki obawiają się pracownicy placówki, która zatrudnia obecnie blisko 60 osób w Bielsku-Białej oraz filiach w Skoczowie, Cieszynie, Żywcu i Milówce.

Bartłomiej Kawalec

Na zdjęciu: radna sejmiku śląskiego Ewa Żak