Urząd Miejski w Bielsku-Białej zaproponował wprowadzenie zakazu  lokalizacji przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko na terenach wokół składowiska opadów. To odpowiedź Ratusza na petycję, którą podpisało ponad 4 tys. bielszczan. 

Petycja do prezydenta Jacka Krywulta w sprawie likwidacji strefy przemysłowej przy ul. Krakowskiej w Bielsku-Białej wpłynęła do Ratusza w październiku ub. roku. Dokument został poparty podpisami 4,1 tys. mieszkańców miasta. Zgodnie z obowiązującym prawem, każda petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia (pisaliśmy o tym szczegółowo w artykule Cisza w sprawie strefy).

W miniony poniedziałek w imieniu prezydenta miasta odpowiedział na petycję wiceprezydent Przemysław Kamiński. Jego zdaniem, proponowane w petycji przeznaczenie terenów wokół składowiska odpadów na zabudowę mieszkaniowo-usługową oraz zieleń jest niewłaściwe z punktu widzenia relacji funkcjonalno-przestrzennych, a także ze względu na skutki finansowe. Urząd proponuje kompromis w postaci nowelizacji obowiązującego planu miejscowego poprzez wprowadzenie na wskazanych terenach zakazu lokalizacji przedsięwzięć mogących „zawsze znacząco” oddziaływać na środowisko. W konsekwencji oznacza to eliminację 54 rodzajów inwestycji, w tym pięciu wymienionych w petycji w całości oraz siedmiu w części.

 - Tylko wprowadzenie zmian do obowiązującego już planu umożliwi pozostawienie wielu zapisów istotnych z punktu widzenia ochrony interesu mieszkańców, które w świetle aktualnego stanowiska organu nadzoru wojewody śląskiego nie znalazłyby się w nowym planie - przekonuje wiceprezydent Kamiński.

Urzędnik dodaje, że zgodnie z polityką miasta określoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (sporządzanym w latach 1996-1999), tereny sąsiadujące ze składowiskiem odpadów przeznaczone były dla parków przemysłowych. Zasada ta obowiązywała także podczas sporządzania nowego studium uchwalonego w 2012 roku, gdyż podstawą planowania przestrzennego powinno być racjonalne strefowanie funkcji na terenie całego miasta (do odpowiedzi wiceprezydenta wrócimy w naszych publikacjach).

bak