Przedsiębiorcy zobowiązani do ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej mogą skorzystać z ulgi na jej zakup. Warto to zrobić, ponieważ kupno kasy wiąże się z wydatkiem minimum 1000 zł.   W artykule znajdziecie informacje w jaki sposób to zrealizować.

Sprzedając swoje towary lub świadcząc usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych możemy być zobligowani do ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej. Czasem należy to zrobić już dokonując pierwszej sprzedaży, a czasem po przekroczeniu pewnego limitu obrotu. Więcej na ten temat znajdziecie w części pierwszej artykułu. Teraz chciałabym przybliżyć wymogi do skorzystania z ulgi na zakup kasy rejestrującej, która pozwala na odliczenie 90% ceny zakupu (bez podatku VAT), nie więcej jednak niż 700 zł.

Kto może skorzystać z ulgi?

Podstawowym warunkiem do skorzystania z ulgi jest rozpoczęcie ewidencjonowania  obrotu za pomocą kasy w terminie. Jeżeli nie prowadzimy działalności, która wymaga użycia kasy już przy pierwszej sprzedaży, to termin ten zwykle wynosi  2 miesiące od utraty zwolnienia. Nie ma żadnych przeszkód, aby zakupić kasę wcześniej i również skorzystać z ulgi.  Zgodnie z art. 111 ust. 4 Ustawy z dnia  11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zmian.) można odliczyć kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania.

Warunki formalne do skorzystania z ulgi

W pierwszej kolejności należy zawiadomić właściwy urząd skarbowy o zamiarze instalacji kasy fiskalnej, miejscu (adresie) i liczbie tych kas. Właściwość urzędu jest taka jak dla podatku VAT, a w przypadku przedsiębiorców niebędących podatnikami VAT według miejsca ich zamieszkania. Zgłoszenie powinno być dokonane na wzorze stanowiącym załącznik nr  1 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013, poz. 363).

Drugim krokiem jest zakup i zapłata za kasę, ponieważ ulgą mogą być objęte tylko kasy w całości zapłacone. Warto tutaj zadbać o dowód potwierdzający uiszczenie zapłaty (np. potwierdzenie przelewu).

Trzecim  etapem jest fiskalizacja przeprowadzona przez autoryzowanego serwisanta kas fiskalnych. Fiskalizacja to jednokrotna i niepowtarzalna czynność inicjująca pracę modułu fiskalnego kasy z pamięcią fiskalną, która jest zakończona wydrukiem dobowego raportu fiskalnego. O dokonaniu tej czynności znowu należy powiadomić urząd skarbowy, tym razem do 7 dni.  Na tym etapie przekazywana jest z serwisu książka kasy , która powinna trafić do urzędu skarbowego w celu nadania numeru ewidencyjnego. Numer ten należy następnie nanieść w sposób trwały na obudowę kasy. Po tym książka serwisowa trafia już do podatnika i służy do wpisywania kolejnych przeglądów lub napraw.

Warto tutaj zaznaczyć, że kasa fiskalna musi być zgoda z wymogami technicznymi w/w  Rozporządzenia, które obowiązuje od 01.04.br. Obecnie trwa okres przejściowy, który zakończy się 30-09-2013 r. i może okazać się, że z tą datą wiele kas nie będzie nadawać się do używania.

Rozliczenie ulgi

Każdy podatnik, który dopełnił powyższych formalności ma prawo do odliczenia ulgi w wysokości 90% wartości kasy, ale nie więcej niż 700 zł. Sposób rozliczenia ulgi zależy od tego czy jesteśmy podatnikami VAT czy nie.

VAT-owcy mogą rozliczyć ulgę już w pierwszej deklaracji VAT-7 za okres, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie na kasie lub w terminie późniejszym. I tutaj mamy dwie sytuacje:

1)      jeżeli w deklaracji VAT mamy podatek do zapłaty,  to możemy odliczyć ulgę z tego podatku VAT do zapłaty, przy czym wartość odliczenia nie może być wyższa niż kwota nadwyżki podatku należnego za dany okres rozliczeniowy; ewentualna pozostała część będzie do rozliczenia w następnym okresie rozliczeniowym,

2)      jeżeli w deklaracji VAT nie wystąpił podatek do zapłaty (czyli kwota podatku VAT naliczonego jest większa lub równa kwocie podatku VAT należnego), to możemy wystąpić o zwrot ulgi na rachunek bankowy, ale  będzie on podzielony na części: przy rozliczeniu miesięcznym kwota zwrotu nie może przekraczać 25%, a przy rozliczeniu kwartalnym 50% całości wnioskowanej kwoty.

Kwota zwrotu wpisywana jest do poz. 49 deklaracji VAT-7 (14) lub w przypadku rozliczenia kwartalnego  VAT-7K (8).

Przedsiębiorcy, którzy nie są podatnikami VAT muszą złożyć wniosek o przesłanie jednorazowo całej kwoty zwrotu bezpośrednio na wskazany przez nich rachunek bankowy. Do wniosku należy dołączyć  dane serwisu dokonującego fiskalizacji, oryginał faktury za kasę wraz z dowodem zapłaty oraz informację o rachunku bankowym. Zwrot przyjdzie w terminie 25 dni od daty złożenia wniosku.

W żadnym z aktów prawnych nie został wprowadzony graniczny termin na wykorzystanie ulgi, czyli może być tak, że kasę zakupiliśmy w 2012, a ulgę rozliczymy w 2014 r.

 

Kiedy musimy oddać ulgę

Jeżeli w ciągu 3 lat od rozpoczęcia ewidencjowania zaprzestaniemy używania kasy/kas rejestrujących lub nie dokonamy w terminie obowiązku przeglądu technicznego kasy fiskalnej, to jesteśmy zobowiązani do zwrotu otrzymanej ulgi.  Niestety w przepisach brak jest precyzyjnego określenia, co oznacza zaprzestanie używania kasy. Z pewnością będzie to likwidacja działalności gospodarczej, ale jej zawieszenie w obecnych interpretacjach na szczęście nie skutkuje zwrotem ulgi.

 

Marta Czajowska-Wawak

Kancelaria Księgowo-Podatkowa ?MERITUM? S.C.

www.meritumsc.pl