Zwrot części podatku VAT za materiały budowlane przysługuje osobom fizycznym, które budowały, modernizowały lub remontowały budynek/lokal mieszkalny. Uwaga! Tylko materiały budowlane zakupione do 31.12.2013 r. będą korzystały ze zwrotu podatku VAT na dotychczasowych zasadach.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej zostały zmienione stawki VAT na materiały budowlane z 7% na 22%. Istotą prawa do zwrotu części podatku VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych jest rekompensowanie tej podwyżki. Wprowadzenie Ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. z 2005, nr 177, poz. 1468) dało możliwość odzyskania części pieniędzy wydanych na cele mieszkaniowe, a dokładniej różnicy między 22% a 7% i 23% a 8% zapłaconego podatku VAT.

Kto może korzystać ze zwrotu VAT?


Zwrot podatku VAT mogą otrzymać osoby fizyczne w związku z:

  1. budową budynku mieszkalnego,
  2. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach,
  3. remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Ważne jest, aby osoba ubiegająca się o zwrot VAT posiadała prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Małżonkowie mogą składać wniosek wspólnie lub indywidualnie. Przy czym nawet wniosek składany indywidualnie musi zawierać podpisy obojga małżonków. Faktury dokumentujące wydatki mogą być wystawione tylko na jednego z małżonków, podobnie jak pozwolenie na budowę. Zgodnie z w/w Ustawą małżonkowie, to osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim, w stosunku do których nie orzeczono separacji, czyli nawet wtedy gdy mają rozdzielność majątkową.

 

Od jakich wydatków przysługuje zwrot podatku?

Zwrot podatku przysługuje od wydatków udokumentowanych fakturami VAT, których stawki zostały podwyższone od 01.05.2004 r. oraz są wymienione w specjalnym wykazie materiałów. Obecnie obowiązujący wykaz został ogłoszony przez Ministra Infrastruktury w dniu 3 września 2010 r. (Dz.Urz. MI nr 11, poz. 35), np. płyty podłogowe, okna, drzwi, wyroby sanitarne i płytki ceramiczne.

 

Czy zwrot jest limitowany?

Wysokość zwrotu niestety jest ograniczona limitem. Limit ten zależy od:

  • rodzaju inwestycji (czy wymagała pozwolenia na budowę),
  • od tego czy podatnik z wydatków, które są obecnie przedmiotem wniosku o zwrot podatku VAT  korzystał z byłej ulgi budowlanej lub remontowej w latach 2004-2005,
  • od ceny 1 m2 powierzchni mieszkalnej użytkowej budynku mieszkalnego, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym GUS przed kwartałem złożenia wniosku o zwrot,
  • wysokości obowiązującej stawki VAT.

Limity kwoty zwrotu obejmują okresy pięcioletnie, liczone od daty złożenia pierwszego wniosku.

Dla materiałów nabytych ze stawką VAT 22% maksymalna kwota zwrotu jest równa 68,18% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,295% kwoty stanowiącej iloczyn:

? 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu, w przypadku inwestycji wymagających pozwolenia na budowę;
? 30 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu, w przypadku inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę.

Dla materiałów budowlanych zakupionych już ze stawką 23% kwota zwrotu to 65,22% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur.

Przykładowo dla wniosków składanych od września do grudnia 2013 r. limity będą przedstawiać się następująco:

33.384,61 zł - dla inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę (70 m2 x cena 1m2 x 12,295%),
14.307,69 zł ? dla pozostałych inwestycji (30 m2 x cena 1m2 x 12,295%).

Obowiązująca tutaj cena 1m2 to 3.879 zł.

 

Jakie dokumenty będą konieczne?

Aby uzyskać zwrot podatku należy wypełnić Wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od 01.05.2004 r. VZM-1 oraz dołączyć następujące załączniki:

  1. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, np. umowę kupna-sprzedaży, umowę darowizny, potwierdzenie nabycia spadku.
  2. Pozwolenie na budowę dla inwestycji dla których jest ono wymagane.
  3. Kserokopie faktur VAT wymienionych we wniosku.

Zwrot podatku następuje w terminie do 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Opisane wyżej zasady będą obowiązywać tylko do wydatków poniesionych do 31.12.2013 r. Jest to zatem ostatni dzwonek na zakupy i skorzystanie ze zwrotu podatku VAT. Na złożenie samego wniosku i skompletowanie dokumentów będzie jeszcze czas, ponieważ będą obowiązywały następujące terminy przejściowe.

Wniosek o zwrot części podatku VAT dla wydatków udokumentowanych fakturą wystawioną w okresie:

- od 01.05.2004 do 31.12.2005 ? trzeba złożyć nie później niż do 31.12.2014 r.,

- od 01.01.2006 do 31.12.2007 ? trzeba złożyć nie później niż do 31.12.2015 r.,

- od 01.01.2008 do 31.12.2009 ? trzeba złożyć nie później niż do 31.12.2016 r.,

- od 01.01.2010 do 31.12.2011 ? trzeba złożyć nie później niż do 31.12.2017 r.,

- od 01.01.2012 do 31.12.2013 ? trzeba złożyć nie później niż do 31.12.2018 r.

W następnym artykule przybliżę nowe zasady zwrotu podatku VAT w budownictwie mieszkaniowym, które będą obowiązywać od 01.01.2014 r. Niestety są one bardzo ograniczone w stosunku do obecnie obowiązujących.

 

Marta Czajowska-Wawak

Kancelaria Księgowa MERITUMM Sp. z o.o.

www.meritumsc.pl