Lekceważący stosunek do przestrzegania przepisów BHP może mieć przykre konsekwencje. Bezpieczeństwo osób przebywających na terenie zakładu pracy/ siedziby firmy jest niezwykle ważne, a niedopilnowanie w tej materii obowiązków może narazić na niebezpieczeństwo czyjeś zdrowie lub życie. Jakie skutki niesie ze sobą brak respektowania przepisów BHP?

Skutki braku przestrzegania przepisów BHP

  • Dla pracownika

 

Pracownikowi, który nie przestrzega przepisów BHP, grozi kara upomnienia, nagany albo pieniężna. Co więcej, jeżeli nie respektuje on obowiązujących na terenie zakładu pracy zasad, stwarza realne zagrożenie dla siebie i innych, zwiększa ryzyko wystąpienia wypadku i naraża na koszty pracodawcę. Niestety, gdy odniesie uszczerbek na zdrowiu z zależnych od niego przyczyn, może zmniejszyć swoje szanse na uzyskanie odszkodowania.

 

  • Dla pracodawcy

 

Z kolei pracodawca, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków regulowanych przez Prawo Pracy w zakresie przepisów BHP, naraża zdrowie i życie swoich pracowników na niebezpieczeństwo, a siebie na karę grzywny lub pozbawienia wolności do lat 3. Poza tym Państwowa Inspekcja Pracy, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie kontroli, może nakazać mu m.in. usunięcie uchybień, zaprzestanie działalności lub zabronić eksploatacji niesprawnych maszyn. Na dodatek ubezpieczalnia, w której wykupił polisę, może odmówić mu wypłaty odszkodowania, jeśli do wypadku dojdzie z jego winy.

 

Jak widać, nierespektowanie przepisów BHP niesie ze sobą poważne konsekwencje, więc lepiej dla dobra własnego i innych unikać takiego postępowania. Jednakowoż, żeby wiedzieć, jakich zachowań się wystrzegać, trzeba najpierw zdobyć niezbędną wiedzę, a tę zapewniają wstępne i okresowe szkolenia BHP. Kto powinien je przeprowadzić?

 

 

 

 

Kto przeprowadza szkolenia BHP?

 

Szkolenie BHP organizuje pracodawca, natomiast przeprowadzić może je zatrudniony przez niego inspektor służby BHP. Niemniej coraz częstszą praktyką staje się wynajmowanie do tego celu firm outsourcingowych świadczących usługi BHP. To wygodne rozwiązanie, które eliminuje konieczność przyjmowania pracownika odpowiedzialnego za ich realizację. Wspomniane firmy zewnętrzne organizują szkolenia wstępne i okresowe, skierowane zarówno do personelu, jak i właścicieli przedsiębiorstw. Zakres i tematykę omawianego materiału dobierają do branży. Mogą w pełni objąć dział BHP, zająć się sporządzaniem dokumentacji, jej uzupełnianiem i kontrolą. Są także w stanie przejąć przegląd oraz opiniowanie stanowisk pracy. Wszystko zależy od zakresu wsparcia, jakiego potrzebuje pracodawca i jego możliwości finansowych.